Skip to main content

Общи условия

Настоящите общи условия ce oтнacят дo използването на yeб caйт marmalab.agency, собственост на „МармаЛАБ“ ООД, както и за използването на услуги, предлагани от“МармаЛАБ“ ООД

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МармаЛАБ“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (наричан още ИЗПЪЛНИТЕЛ), и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (наричани още ВЪЗЛОЖИТЕЛИ), на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Дружество: „МармаЛАБ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202944370
ИН по ЗДДС: BG202944370
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо Максимов 73
Адрес за кореспонденция: гр. София,ул. Равногор 1, офис 2
Телефон: +359 88 90 90 790
E-mail: [email protected]
Уеб сайт: https://marmalab.agency/

Надзорни органи:
[1] Дружество: Комисия за Защита на Лични Данни
Седалище и адрес на управление:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Email: [email protected], [email protected]
Телефон: 02/ 915 3 518
Уеб сайт: www.cpdp.bg
[2] Дружество: Комисия за Защита на Потребителите
Седалище и адрес на управление:гр.София 1000, пл.“Славейков“ 4А, ет.3, 4 и 6
Адрес за кореспонденция: гр.София 1000, пл.“Славейков“ 4А, ет.3, 4 и 6
Тел.: 02/933 0565
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:
Създаване и управление на дигитални/онлайн активи (уеб сайт, онлайн магазин, лендинг страница и други);
Консултации дигитално/онлайн бизнес развитие;
Дигитална/онлайн реклама;
Email маркетинг;
Създаване на съдържание;
Други
Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет и спрямо предоставеният документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план и одобрен чрез поставяне на подпис в документ „Оферта“и документ „Договор“, когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет, както и в предоставеният документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция..
Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в предоставения документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция, когато Услугата се предоставя възмездно..
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път, както и чрез издаването на платежен документ – данъчна фактура.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация;
(2) Доставчика на Услугата предоставя на Ползвателя официален документ „Оферта“;
(3) След потвърждаването на условията в документ „Оферта“ чрез поставяне на подпис, се предоставя на Ползвателя официален документ „Договор“, създаден спрямо условията в документ „Оферта. След потвърждаване на условията и в документ „Договор“, между Ползвателя и Доставчика възникват договорни отношения;
(4) Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, които да бъдат използвани за официални документи „Оферта“ и „Договор“. Ползвателят се задължава да уведоми своевременно Доставчика при промяна на данните, за да бъдат те актуализирани;
(5) Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя, в случаи, в които това е необходимо и които са надлежно описани в Политика за поверителност, достъпна на уеб адрес https://marmalab.agency/privacy-policy/;
Чл. 8. (1) Ползвателите използват официалните канали за кореспонденция с Доставчика, за извършване на изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Oбщи условия, достъпни на уеб адрес https://marmalab.agency/terms-and-conditions/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, както и официални документи „Оферта“ и „Договор“;
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при желание от страна на Ползвателя да се възползва от предлаганата от Доставчика Услуга.;
(5) Договорните отношения се считат за официално сключени от момента на подписване на официални документи „Оферта“ и „Договор“, както и на настоящите Общи условия;
Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.;
(2) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство;
Чл. 10. Ползвателят се задължава да осигурява достъп до всякакъв тип средства, необходими за адекватното предоставяне на Услугата и нейното управление, както и да осигури всички материали (визуални, текстови), необходими коректното изпълнение на договорните отношения за извършване на Услугата. Ползвателят не участва в процеса на вземане на решения, извън компетенциите му и пряко свързани с услугата, предлагана от Доставчика и неговите компетенции. В противен случай Доставчика има право да поиска допълнително възнаграждение в размер на от 20% до 50% от сумата, одобрена в “Оферта” и “Договор”;
Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата;
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването;
Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите;
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на уеб адрес https://marmalab.agency/privacy-policy/. Ползвателят се съгласява с Политиката за поверителност на Доставчика.
(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за поверителност;
Чл. 13. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всички обявени по време на договорните отношения обстоятелства и лични данни;
Чл. 14. Доставчикът НЕ носи отговорност за променена, непълна и/или грешна, и/или зловредна функционалност на използвани приложения, допълнения и/или дигитални активи, предоставени от трети лица.

VI. МАРКЕТИНГ, КАМПАНИИ, ПОИСКАНИ МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ:
Чл. 15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Раздел VI от настоящите Общи Условия има за цел да даде ясна представа за провеждането на маркетинг кампании от страна на „МармаЛАБ“ ООД, както и за разпространението на поискани маркетинг и търговски съобщения.
Маркетинг и кампании – всяка инициатива от страна на „МармаЛАБ“ ООД за разпространение на маркетинг послания, призив към действие и други;
Поискани маркетинг и търговски съобщения – всяко съобщение, получено през канал за електронна (и не само) комуникация, за което потребителя е дал изричното си съгласие да получава;
Чл. 16 СРОК НА МАРКЕТИНГ КАМПАНИИ:
Срокът на всяка маркетинг кампания се определя само и единствено от „МармаЛАБ“ ООД, освен в случаите, в които конкретен срок не е посочен в условията на конкретна маркетинг кампания. „МармаЛАБ“ ООД си запазва правото да променя условията на вече стартирала маркетинг кампания, ако промени са наложителни с цел запазването на доброто име на „МармаЛАБ“ ООД, потребителите, при извънредни ситуации и други.
Чл. 17. ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ МАРКЕТИНГ КАМПАНИИ:
„МармаЛАБ“ ООД има право да откаже работа по проект на потребител, изявил желание да се възползва от услугите на „МармаЛАБ“ ООД по време на маркетинг кампания (и не само), ако:
исканията на потребителя не отговарят на условията на кампанията;
проектът не е в ресора и възможностите на „МармаЛАБ“ ООД;
се породят подозрения, че работата по проекта може да навреди по някакъв начин на доброто име на „МармаЛАБ“ ООД;
графикът за работа по проекти се запълни за повече от 3 (календарни) месеца напред от датата на запитване;
се породят неочаквани и неописани в настоящите условия обстоятелства, представляващи пречка за стартиране на работа по проект;
Чл. 18 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАНИ (КОГАТО ТАКИВА СЕ ИЗИСКВАТ):
„МармаЛАБ“ ООД има право да изисква доброволното предоставяне на данни за потребителя, които в някои (или всички) случаи могат да бъдат считани като лични. Събраните данни ще бъдат използвани за целите на маркетинга и развитието на „МармаЛАБ“ ООД както следва:
за изпращане на маркетингови съобщения (искани и непоискани) чрез имейл, чат бот и други канали за електронна (и не само) комуникация;
за създаване на потребителски аудитории с цел предоставяне на маркетингови и/или търговски съобщения и предложения;
Събраните лични данни няма да бъдат използвани и/или предоставяни на трети страни, освен в случаите, описани в нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, под чиито условия за съхранение и употреба влизат събраните по време на маркетинг кампании лични данни.
С доброволното предоставяне на своите лични данни и доброволно съгласие с настоящите Общи Условия, потребителят автоматично се съгласява:
да получава маркетингови и/или търговски съобщения от „МармаЛАБ“ ООД посредством имейл, чат бот и други средства за маркетинг комуникация;
да участва в създаването на потребителски аудитории посредством доброволно предоставените лични данни за целите на маркетинга на „МармаЛАБ“ ООД;
че има право да се откаже доброволно по всяко време от получаването на маркетингови и/или търговски съобщения чрез автоматизирано отписване (когато това е възможно) или чрез изпращане на имейл до „МармаЛАБ“ ООД на [email protected];

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 19.
(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика;
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при изявяване на желание за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него;

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 20. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
с изтичане на срока на сключения между Ползвателя и Доставчика договор за предоставяне на Услугата;
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудване от държавни органи;
в случаите по чл. 9, ал. 2 от тези Общи условия;
Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните Услуги и доброто име на Доставчика се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми;

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор;
Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на Договора, се прилагат законите на Република България;
Чл. 24. Всички спорове между страните по Договора ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 25. Настоящите Общи условия влизат в сила за Ползвателя веднага след тяхното одобрение чрез поставяне на подпис;

MarmaLAB | Е-Комерс агенция
гр. София, ул. Равногор 1
Имейл: [email protected]
Телефон: +359 88 90 90 790